Sotning och brandskyddskontroll


Fastighetsägaren har ett ansvar för att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bl.a att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Då är skorstensfejaren den expert som han kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

 

Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid.
I sådana fall kan sotningen komma att bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skortstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

Med de intervall som Statens räddningsverk bestämt utför skorstensfejaren en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Också de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras. Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande.
Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en längre period. Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk. Också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för installationsbesiktning eller brandskyddskontroll. Mer information om detta kan du få i avsnittet ”besiktning av eldstäder och rökkanaler”.

Se även Lagar

 

Sota själv
Som följer av 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor får kommunen, efter ansökan, medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ska genomföras av sotaren. Frister för brandskyddskontroll framgår av Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.
Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket innebär att denne måste ansöka hos kommunen om att få utföra sotningen själv eller att den utförs av någon annan än den som kommunen utsett. Kommunen kan således inte meddela föreskrifter som innebär att alla fastighetsägare får sota själv utan beslut måste tas i varje enskilt fall efter ansökan från fastighetsägaren.
Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd.
När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.
Klicka på ladda hem nedan för att ladda hem en blankett för ansökan om att få bedriva sotning på egen fastighet.