Priser


Föreskriven sotning Den i lag föreskrivna sotningen utförs av sotningsväsendet som en myndighetsuppgift. Priset på dessa tjänster fastställs av respektive kommun i en sotningstaxa.

Det faktiska priset på olika tjänsterna varierar från kommun till kommun men en prislista kan erhållas från kommunens sotningsdistrikt eller från kommunkontoret.

Priset för den föreskrivna sotningen sätt samman av ett antal delposter. Vanligen ingår det en grundavgift, en eller flera objektsavgifter samt möjligen någon eller några tilläggsavgifter.

Grundavgiften utgörs i huvudsak av en genomsnittlig kostnad för framkörningen till ett sotningsobjekt i kommunen. Avgiften är så konstruerad att alla, med vissa undantag, betalar samma grundavgift. Man debiterar en grundavgift för sotning av objekt i en fastighet som bebos året runt och en annan för fritidsfastigheter. Grundavgiften kan, om debiteringen ej rör ett småhus, tas ut som timdebitering. I grundavgiften kan också ingå avgift för protokollering av den brandskyddskontroll som utförs i samband med sotningen.

Objektsavgiften är en fast avgift som uttas beroende på vilket eller vilka objekt som sotats. I vissa fall, som anges i taxan, kan objektsavgiften tas ut som timersättning enligt den timtaxa som gäller.

Tilläggsavgift kan debiteras för vissa tillkommande uppgifter, om arbetet utförts utom ordinarie arbetstid eller om arbetet utförts vid en tidpunkt som avviker från den som ursprungligen aviserats.

Ej taxebestämda arbetsuppgifter debiteras efter överenskommelse mellan sotningsdistriktet och kunden.

Övriga arbeten Sotningsväsendet erbjuder vanligen också tjänster som inte ligger inom området föreskriven sotning. Priset på dessa tjänster varierar från distrikt till distrikt. När en sådan tjänst beställes bör kunden i förväg begära en prisuppgift. Ofta kan sotningsdistriktet lämna ett fast pris på uppdraget men det kan också behöva debiteras efter timdebitering. Beställaren skall dock alltid i förväg kunna begära en uppgift om vilket timpris som debiteras samt en uppskattning av tidsåtgången för arbetet.

Fråga alltid sotningsdistriktet hur den tjänst som beställes avses debiteras och begär en prisuppskattning om priset inte kan fastställas i förhand.

Taxor 

Motala, Vadstena och Ödeshög

Lokala föreskrifter om brandskyddskontroll samt taxa

Sotningstaxa