Besiktning


Det finns många olika typer av besiktningar som skorstensfejarmästaren och hans personal kan hjälpa Dig med. För att skorstensfejaren skall kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att han i förväg vet orsaken till besiktningen. Här följer några olika typer av besiktningar.

Brandskydds- och funktionskontroll av eldstad och skorsten. Om Du vill vara säker på att Din eldstad och skorsten är säker att elda i bör Du beställa en brandskyddskontroll av dessa.

Kontroll av skorsten efter soteld. Om en soteld inträffar skall Du först ringa räddningstjänsten på 112. Efter sotelden som kan ge temperaturer på över 1 000ºC kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Du bör därför beställa en besiktning av skorstenen så att skorstensfejarmästaren får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Installationsbesiktning. För att vara säker på att installationen är brandsäkert rätt utförd bör Du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästaren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs ofta en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden kan ställa kravet att eldstad och skorsten skall besiktigas av skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk. För att skorstensfejaren skall kunna göra besiktningen behöver han eventuella typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Försäljning eller köp av fastighet. Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att Du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

”Sprängbesiktning” enligt SS 460 48 60. I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.