Viktigt om skorstenen


Skorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. För att detta ska kunna ske måste skorstenen vara tät och att den inte blir för varm.

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna motstå de temperaturväxlingar som uppstår när man eldar. Skorstenar ska vara en meter 1 meter högre än tacktäckningen och minst i höjd med nock.

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas.

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid installation eller byte av eldstad. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Läs mer om sotning på MSB:s, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, webbplats.