OVK Obligatorisk ventilationskontroll


OVK 

  • Besiktningsman . Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen
  • OVK-protokoll. Vi varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen . Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämd.
  • Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exemplet i trapphus eller entréer.
  • Byggnadsnämd. Kommunens byggnadsnämd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnades ägare inte fäljer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen med stöd av plan och bygglagen (PBL) förelägga ägarenb att vidta åtgärder.